Sirwin Ads - 970x90

Miễn Trừ Trách Nhiệm

Các nội dung và ý kiến trên CoinWire không phải là lời khuyên đầu tư. Trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư rủi ro cao nào vào tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số, các nhà đầu tư nên tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng. Xin hãy lưu ý rằng bất cứ giao dịch nào của bạn cũng hoàn toàn do bạn chịu rủi ro, và bất cứ tổn thất nào về mặt đầu tư cũng thuộc trách nhiệm của cá nhân bạn. CoinWire không khuyến kích mua hoặc bán bất kỳ loại tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số nào, và chúng tôi không phải nhà tư vấn đầu tư. Xin lưu ý rằng CoinWire có tham gia vào một số chương trình tiếp thị liên kết.